Bắt đầu với Moncover

Liên hệ

Các cấp đối tác Moncover và điều kiện thăng cấp

Các cấp đối tác Moncover và điều kiện thăng cấp trong hệ thống giúp bạn hiểu được con đường thăng tiến và dẫn dắt đội ngũ của bạn nhanh tới thành công

Quy định mã chức danh trong hệ thống gồm

  • Cấp bậc 1: Chuyên viên tư vấn (FA)
  • Cấp bậc 2: Giám đốc quản lý kinh doanh (BDM)
  • Cấp bậc 3: Giám đốc kinh doanh vùng (RD)
  • Cấp bậc 4: Giám đốc điều hành hệ thống (SSD)

Các cấp đối tác Moncover và điều kiện thăng cấp bạn có thể nắm được cơ cấu hệ thống và xây dựng con đường thăng tiến như sau:

Các cấp đối tác Moncover và điều kiện thăng cấp

 Các cấp đối tác Moncover và điều kiện thăng cấp

Lưu ý:

- Thăng cấp bằng doanh số nhân thọ hệ thống hoặc doanh số phi nhân thọ hệ thống hoặc tổng nhân thọ và phi nhân thọ

- Doanh số thăng cấp của đối tác tính theo các hợp đồng phát sinh có hiệu lực trong tháng

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tính theo ngày phát hành

- Việc thăng cấp từ SA lên FA là hoàn toàn tự động khi đối tác đạt điều kiện.