Tin tức

Liên hệ

Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân

Dưới đây là các điều khoản và điều kiện chung về việc Moncover xử lý dữ liệu cá nhân dành cho Khách hàng cá nhân

I.Các điều kiện điều khoản

1.Điều khoản chung

1.1 “Dữ liệu cá nhân”: là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân được quy định cụ thể tại Mục 2 Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân này (sau đây gọi tắt là “Thông báo XLDLCN”).  

1.2 “Sản phẩm dịch vụ”: là (i) sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi MCV; (ii) các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi các đối tác của MCV và được phân phối qua MCV.

1.3 Thông báo XLDLCN này quy định và điều chỉnh việc MCV xử lý dữ liệu cá nhân của “Chủ thể dữ liệu cá nhân” là:

 • Khách hàng cá nhân đang sử dụng sản phẩm dịch vụ (sau đây gọi tắt là “Quý Khách hàng”);
 • Người có liên quan của Quý Khách hàng do quy định pháp luật yêu cầu phải thu thập (“NLQ”); 
 • Người khác theo quy định của MCV từng thời kỳ: bên bảo đảm là cá nhân; người phụ thuộc, vợ/chồng, con, cha/mẹ, anh/chị/em, ông bà nội/ngoại, cô/dì/chú/bác, bạn bè, bên thụ hưởng, người tham chiếu, đồng nghiệp, người thừa kế hợp pháp, người quản lý/sử dụng di sản, người đại diện theo pháp luật, người giám hộ, người cùng sinh sống/cư trú trên địa chỉ cư trú, người được ủy quyền, người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, người dùng của Quý khách hàng đối với ứng dụng ngân hàng điện tử MCV Checkout (người dùng MCV Checkout) và/hoặc cá nhân khác phù hợp theo quy định của pháp luật (trong tài liệu này được gọi chung là “Bên thứ ba”).


Bằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân của NLQ và/hoặc Bên thứ ba cho MCV, Quý Khách hàng cam đoan và bảo đảm rằng: (i) Quý Khách hàng đã có được sự đồng ý của NLQ và/hoặc Bên thứ ba đó cho việc xử lý dữ liệu cá nhân theo các điều khoản điều kiện được nêu tại Thông báo XLDLCN này, (ii) Quý Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc MCV xử lý dữ liệu cá nhân của NLQ và Bên thứ ba mà Quý Khách hàng cung cấp cho MCV.

 

1.4 Trong phạm vi xử lý dữ liệu cá nhân theo Thông báo XLDLCN này, MCV là bên kiểm soát và/hoặc là bên kiểm soát và bên xử lý dữ liệu cá nhân. 

 

1.5 Xử lý dữ liệu cá nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

2.Loại dữ liệu cá nhân được xử lý

2.1 Dữ liệu cá nhân nhóm 1:

Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích và thông tin giấy tờ có liên quan; Giới tính; Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, thông tin giấy khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Hình ảnh của cá nhân, Thông tin giọng nói; Dữ liệu điện tử; Số điện thoại, Thông tin chứng minh nhân dân, căn cước công dân, thông báo số định danh cá nhân, hộ chiếu, Visa, thẻ cư trú; Số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; Thông tin về tài sản thuộc sở hữu/thuộc quyền sử dụng của Quý khách hàng/Bên thứ ba/NLQ; Tình trạng hôn nhân; Thông tin về nghề nghiệp, thu nhập, tình trạng việc làm (bao gồm nhưng không giới hạn: nghề nghiệp, cơ quan, địa chỉ làm việc, chức vụ, thông tin giấy phép lao động, thông tin hợp đồng lao động, email, mã số thuế cá nhân/doanh nghiệp, mức thu nhập, hình thức trả lương và các thông tin có liên quan khác); Thông tin về mối quan hệ gia đình (vợ chồng, cha mẹ, con cái); Thông tin về tài khoản số của cá nhân; Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; Các thông tin khác gắn liền với Quý khách hàng hoặc giúp xác định Quý Khách hàng không thuộc Dữ liệu cá nhân nhóm 2 nêu dưới đây.

2.2 Dữ liệu cá nhân nhóm 2:

Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo; Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu; Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc; Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân; Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật; Thông tin tranh chấp liên quan đến Quý khách hàng/Bên thứ ba/NLQ và/hoặc tài sản của Quý khách hàng/Bên thứ ba/NLQ;

Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua thiết bị/hệ thống/dịch vụ định vị và các nguồn cung cấp dữ liệu liên quan khác; Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết. 

2.3 Dữ liệu cá nhân nhóm 3: 

 • Dữ liệu được tạo lập/trích xuất từ hoặc liên quan đến hệ thống kỹ thuật (bao gồm thiết bị, ứng dụng, phần mềm, hệ điều hành, trình duyệt, địa chỉ IP, hệ thống kỹ thuật khác) như: thông tin cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với trang tin điện tử, thống kê sử dụng ứng dụng, cài đặt ứng dụng, ngày và giờ kết nối với ứng dụng; tên tài khoản; mật khẩu; chi tiết đăng nhập bảo mật; dữ liệu sử dụng; dữ liệu, thông tin liên quan khác.
 • Dữ liệu được tạo lập/trích xuất liên quan đến các mối quan tâm đối với quảng cáo; dữ liệu cookie; dữ liệu clickstream; lịch sử duyệt web; phản ứng với tiếp thị trực tiếp; và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp; dữ liệu, thông tin liên quan khác.

3.Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

3.1 Xử lý các yêu cầu của Quý khách hàng khi đề nghị cung cấp các sản phẩm dịch vụ:

 • Nhận biết/nhận diện, xác minh danh tính, lý lịch;
 • Cập nhật thông tin cá nhân;
 • Kiểm tra, đối chiếu với các nguồn dữ liệu liên quan;
 • Nhập liệu, kiểm tra, kiểm soát tính đầy đủ và chính xác của các dữ liệu được nhập vào hệ thống;
 • Đánh giá, thẩm định tình trạng tài chính;
 • Đo lường, xây dựng và đánh giá độ tin cậy về uy tín tín dụng;
 • Kiểm tra, đánh giá, thẩm định, phê duyệt về điều kiện tín dụng của Quý Khách hàng;
 • Phục vụ mục đích phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận hoặc gửi cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định từng thời kỳ;
 • Phục vụ mục đích tuân thủ FATCA (đạo luật Tuân thủ Thuế đối với các chủ tài khoản nước ngoài) theo thỏa thuận giữa IRS và chính phủ Việt Nam;
 • Thay mặt Quý Khách hàng kiểm tra và đối chiếu với các thông tin của Quý Khách hàng, thông tin tài khoản (không bao gồm mật khẩu) của Quý Khách hàng tại cơ quan thuế, công ty cung cấp sản phẩm dịch vụ mà MCV thấy cần thiết để phục vụ việc đánh giá, thẩm định, xác thực thông tin Quý Khách hàng để MCV cung cấp sản phẩm dịch vụ theo đề nghị của Quý Khách hàng;
 • Xác thực Quý Khách hàng/người dùng MCV Checkout để có thể truy cập tài khoản số/điện tử, để cá biệt hóa trải nghiệm của Quý Khách hàng/người dùng MCV Checkout đối với các sản phẩm dịch vụ trên ứng dụng ngân hàng điện tử của MCV;
 • Tự động đăng ký Quý Khách hàng vào các ứng dụng kỹ thuật số để Quý Khách hàng và/hoặc MCV quản lý thông tin giao dịch của Quý Khách hàng tại MCV;
 • Kích hoạt/mở, quản lý, duy trì, đóng/khóa (các) dịch vụ và tiện ích sản phẩm dịch vụ mà Quý Khách hàng sử dụng;
 • Cung cấp/gửi  tin nhắn/xác nhận số dư/hóa đơn, thư tín, thư hoặc các thông báo khác (bao gồm nhưng không giới hạn: thông báo cập nhật về các thay đổi, bao gồm mọi sửa đổi, bổ sung, mở rộng, đình chỉ và thay thế đối với sản phẩm dịch vụ và tiện ích (do MCV cung cấp hoặc thông qua MCV) tới Quý Khách hàng hoặc các bên khác có liên quan; 
 • Thực hiện các chương trình quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, ưu đãi, hỗ trợ chăm sóc khách hàng của MCV. 
 • Trả lời các câu hỏi và khiếu nại của Quý khách hàng và giải quyết tranh chấp.
 • Phục vụ cho việc xử lý các yêu cầu của Quý khách hàng liên quan đến đề nghị cung cấp các sản phẩm dịch vụ.

 

3.2 Sử dụng, phân tích để phát triển, cung cấp, cải tiến nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ gồm:

 • Tạo dữ liệu, báo cáo và thống kê, phản hồi cho MCV và/hoặc cho các bên có liên quan nêu tại mục 4 của Thông báo XLDLCN này;
 • Tiến hành nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến sản phẩm dịch vụ, tiện ích do MCV tự cung cấp và/hoặc MCV cùng với các bên khác cung cấp;
 • Đánh giá rủi ro, phân tích xu hướng, thống kê, lên kế hoạch, bao gồm phân tích xử lý dữ liệu thống kê về tín dụng, rủi ro để tạo lập và duy trì các hệ thống chấm điểm tín dụng, kiểm tra lịch sử tín dụng để đánh giá/thẩm định và duy trì dữ liệu về lịch sử tín dụng cá nhân;
 • Thu thập, ghi nhận đánh giá, ý kiến phản hồi của Quý Khách hàng thông qua các cuộc khảo sát để cải thiện chất lượng dịch vụ.

 

3.3 Đáp ứng các yêu cầu để MCV thực hiện quyền và nghĩa vụ của MCV trong việc tuân thủ quy định pháp luật và quy định của MCV, gồm:

 • Quản lý và ghi âm các cuộc gọi/ghi hình và các liên lạc thông qua kênh điện tử với Quý Khách hàng và các bên có liên quan khác;
 • Quản lý các lợi ích hoặc quyền lợi liên quan đến mối quan hệ của MCV với Quý Khách hàng hoặc phát sinh từ việc Quý Khách hàng tham gia vào các sự kiện/chiến dịch/chương trình quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, ưu đãi, hỗ trợ của MCV hoặc MCV kết hợp với tổ chức, cá nhân khác;
 • Quản lý cơ sở hạ tầng và hoạt động kinh doanh của MCV;
 • Bảo vệ hoặc thực thi các quyền của MCV, bao gồm nhưng không giới hạn: việc để thu các khoản phí và lệ phí và để thu hồi nợ; làm việc với cơ quan chức năng, cá nhân liên quan để thu hồi nợ;
 • Đáp ứng hoặc tuân thủ các chính sách nội bộ của MCV;
 • Đáp ứng hoặc tuân thủ các thủ tục, văn bản quy phạm pháp luật, quy tắc, quy định, hướng dẫn, công văn, chỉ thị hoặc yêu cầu được ban hành bởi bất kỳ tòa án, cơ quan có thẩm quyền (trong nước hoặc quốc tế) (bao gồm nhưng không giới hạn việc tiết lộ thông tin cho cơ quan có thẩm quyền hoặc bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền);
 • Tiến hành giao dịch mua bán, chuyển nhượng, chuyển giao việc kinh doanh và/hoặc tài sản của MCV; 
 • Tiến hành giao dịch mua bán, chuyển nhượng, chuyển giao quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ theo (những) hợp đồng/thỏa thuận của Quý khách hàng với MCV (bao gồm nhưng không giới hạn việc mua bán nợ);
 • Cho mục đích kiểm toán;
 • Cho mục đích lưu trữ và tra cứu thông tin, dữ liệu;
 • Thực hiện và tuân thủ với các thoả thuận, hợp đồng giữa MCV với các bên khác;
 • Cung cấp cho các bên cung cấp dịch vụ cho MCV.

 

3.4 Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc phát triển, cải tiến, cung cấp, vận hành, xử lý và quản lý của MCV đối với các sản phẩm, dịch vụ .

 

3.5  Phục vụ việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của MCV theo quy định pháp luật, quy định của MCV, và các mục đích khác mà MCV cho là cần thiết tại từng thời điểm.

4.Tổ chức, cá nhân được xử lý dữ liệu cá nhân

 • Cán bộ nhân viên, cộng tác viên, chi nhánh/đơn vị trong hệ thống của MCV, công ty con/công ty liên kết của MCV;
 • Các công ty và/hoặc các tổ chức đóng vai trò là các bên bán, các bên cung cấp, các bên đối tác, các đại lý, các bên tư vấn, bao gồm nhưng không giới hạn: 
  • Công ty cung cấp dịch vụ để giúp MCV xác thực Quý Khách hàng, vận hành sản phẩm, vận hành trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị, cung cấp cho Quý khách hàng các sản phẩm hoặc dịch vụ Quý khách hàng đã chọn hoặc để quản lý các hoạt động thay mặt MCV, bao gồm và không giới hạn ở các dịch vụ marketing, gửi bản tin, khảo sát thị trường, các dịch vụ đào tạo;
  • Các đối tác, bên liên kết với MCV để cùng cung cấp sản phẩm dịch vụ đến Quý Khách hàng;
  • Công ty cung cấp dịch vụ hành chính, bưu chính, viễn thông, xử lý dữ liệu, công nghệ thông tin, thanh toán, tham chiếu tín dụng, lưu ký, nhập liệu, xác minh, quản lý hồ sơ, hỗ trợ công nghệ, an toàn thông tin, trung tâm dữ liệu, tư vấn và/hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến, hoặc để hỗ trợ, cho việc vận hành của MCV;
  • Công ty cung cấp dịch vụ thanh toán và các dịch vụ có liên quan với các giao dịch thanh toán qua trang tin điện tử, ứng dụng.;
  • Công ty cung cấp dịch vụ thu hồi nợ, dịch vụ hạn chế, kiểm soát rủi ro tín dụng.
  • Công ty kiểm toán; Công ty tư vấn luật;  
  • Công ty định giá, thẩm định giá, tư vấn giá;
  • Tổ chức xếp hạng. 
 • Cơ quan chức năng, cá nhân liên quan đến việc thu hồi nợ;
 • Bên thứ ba (được nêu tại mục 1.3 Thông báo XLDLCN) mà MCV cho rằng cần liên hệ nhằm mục đích thu hồi nợ của Quý Khách hàng;
 • Bên giao dịch/dự kiến giao dịch mua bán, chuyển nhượng, chuyển giao việc kinh doanh và/hoặc tài sản của MCV; 
 • Bên giao dịch/dự kiến giao dịch mua bán, chuyển nhượng, chuyển giao quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ theo (những) hợp đồng/thỏa thuận của Quý khách hàng với MCV;
 • Công ty bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm hoặc công ty cung cấp biện pháp bảo vệ tín dụng trực tiếp hoặc gián tiếp;
 • Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam; 
 • Bất kỳ cá nhân, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý hoặc tổ chức, cá nhân khác mà MCV được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật của bất kỳ quốc gia, hoặc theo bất kỳ hợp đồng hoặc cam kết nào khác giữa tổ chức, cá nhân khác và MCV;
 • Bất kỳ tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực thi hoặc duy trì bất kỳ quyền nào của MCV theo các thỏa thuận giữa Quý Khách hàng với MCV;
 • Bất kỳ tổ chức, cá nhân có ý định thanh toán bất kỳ khoản tiền chưa thanh toán nào của Quý Khách hàng với MCV;
 • Tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật;
 • Bất kỳ bên nào mà MCV xét thấy là cần thiết vì mục đích xử lý dữ liệu cá nhân nêu tại Điều 3. 

5.Cách thức thu thập dữ liệu cá nhân và phương pháp thu thập

5.1 Cách thức thu thập:

 • Trực tiếp từ Quý khách hàng:
  • Thông tin do Quý Khách hàng kê khai, cung cấp 
  • Thông qua quan hệ được thiết lập giữa MCV và Quý Khách hàng khi Quý Khách hàng đăng ký, sử dụng bất kỳ sản phẩm dịch vụ nào qua bất kỳ kênh giao dịch nào của MCV/đại lý ủy quyền của MCV.
  • Từ các Trang tin điện tử của MCV: MCV có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Quý Khách hàng truy cập bất kỳ trang tin điện tử nào của MCV hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang tin điện tử. 
  • Từ ứng dụng của MCV cho thiết bị di động: MCV có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Quý Khách hàng tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng của MCV dành cho thiết bị di động. 
  • Từ các trao đổi, liên lạc giữa MCV với Quý Khách hàng: MCV có thể thu thập dữ liệu cá nhân trong quá trình trao đổi, liên lạc giữa MCV và Quý Khách hàng (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) bao gồm cả các cuộc khảo sát, các chương trình khuyến mại, các cuộc thi của MCV tổ chức mà Quý Khách hàng tham gia.
  • Thông qua các giao dịch không dùng tiền mặt của Quý Khách hàng tại các đại lý/điểm chấp nhận của MCV có liên kết.
  • Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động: MCV có thể thu thập thông tin bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối:
   • Cookie, flash cookie, thẻ pixel, tin điện tử beacons hoặc các công nghệ theo dõi khác;
   • Cookie, plug-in hoặc trình kết nối mạng xã hội của tổ chức, cá nhân khác;
   • Bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi hoạt động cá nhân trên các thiết bị hoặc trang tin điện tử;
   • Thông tin vị trí hoặc siêu dữ liệu khác được cung cấp bởi một thiết bị;
   • Các phương tiện khác: MCV có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Quý khách hàng tương tác với MCV thông qua bất kỳ phương tiện nào khác.
 • Từ các tổ chức, cá nhân khác: 
  • Từ các nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ, đối tác, bên liên kết và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh của MCV;
  • Từ NLQ, Bên thứ ba, bên có quan hệ với Quý khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn như người sử dụng lao động, bên bảo đảm và các tổ chức, cá nhân khác phù hợp theo quy định pháp luật.
 • Từ các cơ quan nhà nước, cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam và các nguồn khác mà pháp luật cho phép.

 

5.2 Phương pháp thu thập: 
MCV có thể thực hiện thu thập dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng bằng các phương pháp sau đây: ghi chép, ghi âm các chỉ dẫn hoặc thông tin bằng lời nói được đưa ra trực tiếp, qua điện thoại, email, tin nhắn hoặc bất kỳ phương tiện điện tử nào khác; trích xuất chỉ dẫn hoặc thông tin được Quý Khách hàng nhập trực tiếp trên hệ thống, trên phương tiện điện tử; ghi hình và các phương thức thu thập khác mà MCV triển khai tại từng thời điểm.

6. Quyền và nghĩa vụ của Quý Khách hàng

 • Quý Khách hàng có các quyền: được biết, đồng ý, truy cập, rút lại sự đồng ý, yêu cầu xóa dữ liệu, hạn chế xử lý dữ liệu, cung cấp dữ liệu, phản đối xử lý dữ liệu, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại, quyền tự bảo vệ theo pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Quý Khách hàng có các nghĩa vụ: tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép MCV xử lý dữ liệu cá nhân; thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 • Quý Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Thông báo XLDLCN trên trang thông tin điện tử chính thức của MCV để cập nhật các nội dung thay đổi.

7. Thời gian xử lý dữ liệu cá nhân

 • MCV sẽ bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng/Bên thứ ba/NLQ từ thời điểm dữ liệu cá nhân được MCV thu thập và trong suốt khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân được quy định trong Thông báo XLDLCN này, cũng như để thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng mà MCV giao kết với Quý Khách hàng, trừ khi thời gian xử lý dữ liệu lâu hơn được yêu cầu hoặc cho phép bởi các quy định pháp luật hiện hành.
 • Quá trình xử lý dữ liệu kết thúc khi MCV không còn lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của Quý Khách hàng/Bên thứ ba/NLQ theo quy định của MCV và quy định pháp luật. 
 • Dữ liệu cá nhân sẽ được MCV lưu trữ và áp dụng các biện pháp thích hợp để bảo mật. Trong phạm vi pháp luật cho phép, MCV có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài, kể cả giải pháp lưu trữ trên điện toán đám mây. 

8.Thỏa thuận khác

 • Khi Quý Khách hàng muốn truy cập vào dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng/Bên thứ ba/NLQ mà MCV đang xử lý, hoặc khi Quý Khách hàng cho rằng dữ liệu cá nhân do MCV nắm giữ là không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu nhầm hoặc không cập nhật, Quý Khách hàng có thể gửi văn bản yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, cập nhật thông qua chi nhánh/phòng giao dịch của MCV hoặc thông qua (các) kênh khác mà MCV có thể thiết lập và thông báo tới Quý Khách hàng tùy từng thời điểm.
 • MCV, bằng nỗ lực hợp lý, sẽ tuân thủ yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân khi nhận được yêu cầu hoàn chỉnh, hợp lệ và phí xử lý liên quan (nếu có) từ Quý Khách hàng. 
 • Xin lưu ý rằng MCV có thể, bằng quyết định của mình, cho phép chỉnh sửa theo yêu cầu và/hoặc có thể yêu cầu thêm tài liệu chứng minh về dữ liệu mới để tránh gian lận và không chính xác.
 • MCV cam kết xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng/Bên thứ ba/NLQ dựa trên sự đồng ý của Quý Khách hàng theo Thông báo XLDLCN này, trừ trường hợp luật có quy định khác. Trong quá trình xử lý dữ liệu, MCV luôn cố gắng đảm bảo các hàng rào bảo mật, áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin tối ưu nhất, tuy nhiên việc xử lý dữ liệu cá nhân có thể gây rủi ro rò rỉ dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu không phù hợp. Vì vậy, trong phạm vi và khả năng tối ưu, MCV sẽ thường xuyên xem xét, cập nhật các biện pháp quản lý và kỹ thuật khi xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng/Bên thứ ba/NLQ.
 • Trong trường hợp Quý Khách hàng nhận thấy có vi phạm về xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng/Bên thứ ba/NLQ, Quý Khách hàng có quyền gửi văn bản yêu cầu MCV hỗ trợ xử lý, trong khả năng cho phép của MCV, nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng/Bên thứ ba/NLQ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 
 • Nhằm đáp ứng quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của Quý Khách hàng, quyền hạn và trách nhiệm của MCV, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Điều này được MCV thực hiện khi có đủ cơ sở xác thực Quý Khách hàng/người được Quý Khách hàng ủy quyền, tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ liên quan và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu và các quy định khác có liên quan.
 • Quý Khách hàng có thể gửi văn bản rút lại sự đồng ý của mình đối với bất kỳ hoặc tất cả các nội dung được nêu trong Thông báo XLDLCN này thông qua chi nhánh/phòng giao dịch của MCV hoặc thông qua (các) kênh khác mà MCV có thể thiết lập và thông báo tới Quý Khách hàng tùy từng thời điểm. Nếu Quý Khách hàng rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu theo Thông báo XLDLCN này, MCV có quyền không tiếp tục cung cấp các sản phẩm dịch vụ đến Quý khách hàng. Việc rút lại sự đồng ý này sẽ được xem là sự đơn phương chấm dứt hợp đồng từ phía Quý Khách hàng cho bất kỳ hợp đồng nào mà Quý Khách hàng đã ký với MCV, sự đơn phương từ phía Quý Khách hàng chấm dứt bất kỳ cam kết hoặc nghĩa vụ nào mà MCV đã xác lập với Quý Khách hàng và được xem như là sự vi phạm nghĩa vụ/cam kết theo hợp đồng giữa Quý khách hàng và MCV, đồng thời chúng tôi bảo lưu rõ ràng các quyền và biện pháp khắc phục hợp pháp của chúng tôi trong những trường hợp đó. MCV sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ phí tổn, thiệt hại, tổn thất phát sinh cho Quý Khách hàng/Bên thứ ba/NLQ có liên quan do sự chấm dứt này.
 • Không phụ thuộc vào và ảnh hưởng đến những điều trên, Quý Khách hàng đồng ý và thừa nhận rằng bất kỳ sự rút lại sự đồng ý nào của Quý Khách hàng đối với việc xử lý dữ liệu theo Thông báo XLDLCN này sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng/Bên thứ ba/NLQ trước đây theo sự đồng ý mà Quý Khách hàng đã có với MCV.
 • Thông báo XLDLCN này bao gồm bản tiếng Việt và bản tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc không thống nhất giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

9. Thông tin liên lạc

Trường hợp Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến điều kiện, điều khoản tại Thông báo XLDLCN này, vui lòng phản hồi về Call Center 24/7 của MCV qua email: contact@moncover.vn

II.Xác nhận và đồng ý của Quý khách hàng

1. Bằng việc Quý Khách hàng (i) ký và ghi rõ họ tên, hoặc điểm chỉ vào Thông báo XLDLCN này, hoặc (ii) gửi email xác nhận, hoặc (iii) gửi SMS theo cú pháp MCV đề nghị, hoặc (iv) gọi/trả lời điện thoại ghi âm với MCV, hoặc (v) xác nhận đồng ý trên ứng dụng ngân hàng điện tử, Quý Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng: 

 1. Quý Khách hàng đã đọc toàn bộ nội dung tại Thông báo XLDLCN này. 
 2. Quý Khách hàng đã hiểu rõ và đồng ý với từng điều khoản, điều kiện quy định tại mục 1, mục 2, mục 3, mục 4, mục 5, mục 6, mục 7, mục 8 và mục 9 trên đây tại Thông báo XLDLCN này.
 3. Quý Khách hàng đã hiểu và biết rõ rằng: dữ liệu cá nhân Quý Khách hàng/Bên thứ ba/NLQ được xử lý bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm nêu tại mục 2 bên trên tại Thông báo XLDLCN này

 

2. Nếu Quý Khách hàng không đồng ý với các điều khoản, điều kiện của Thông báo XLDLCN này, Quý Khách hàng có thể chấm dứt sử dụng sản phẩm dịch vụ trong vòng 07 ngày kể từ ngày MCV gửi thông báo tới Quý Khách hàng (“Ngày chấm dứt”). Nếu sau Ngày chấm dứt mà Quý Khách hàng không chấm dứt sử dụng sản phẩm dịch vụ, việc Quý Khách hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm dịch vụ sau Ngày chấm dứt sẽ được xem là Quý Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng:

 1. Quý Khách hàng đã đọc toàn bộ nội dung tại Thông báo XLDLCN này.
 2. Quý Khách hàng hàng đã hiểu rõ và đồng ý với từng điều khoản, điều kiện quy định tại mục 1, mục 2, mục 3, mục 4, mục 5, mục 6, mục 7, mục 8 và mục 9 trên đây tại Thông báo XLDLCN này.
 3. Quý Khách hàng đã hiểu và biết rõ rằng: dữ liệu cá nhân Quý Khách hàng/Bên thứ ba/NLQ được xử lý bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm nêu tại mục 2 bên trên tại Thông báo XLDLCN này.
 4. Đây là bằng chứng sau cùng cho việc Quý Khách hàng đã chấp nhận chịu sự ràng buộc bởi Thông báo XLDLCN này.

3. Các điều kiện và điều khoản trong Thông báo XLDLCN này được MCV sửa đổi, bổ sung vào bất kỳ thời điểm nào mà MCV thấy cần thiết. Phiên bản mới nhất của Thông báo XLDLCN sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của MCV: https://moncover.vn  hoặc bằng phương thức khác mà MCV cho là phù hợp. Quý Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Thông báo XLDLCN trên trang thông tin điện tử chính thức của MCV để cập nhật các nội dung thay đổi (“Thông báo XLDLCN Sửa đổi”). Nếu Quý Khách hàng không đồng ý với Thông báo XLDLCN Sửa đổi, Quý Khách hàng có thể chấm dứt sử dụng sản phẩm dịch vụ trong vòng 07 ngày kể từ ngày Thông báo XLDLCN Sửa đổi được công bố công khai. Việc Quý Khách hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm dịch vụ được xem là Quý Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng:

 1. Quý Khách hàng đã đọc toàn bộ nội dung Thông báo XLDLCN Sửa đổi
 2. Quý Khách hàng hàng đã hiểu rõ và đồng ý với từng điều khoản, điều kiện quy định tại từng mục của Thông báo XLDLCN Sửa đổi.
 3. Đây là bằng chứng sau cùng cho việc Quý Khách hàng đã chấp nhận chịu sự ràng buộc bởi Thông báo XLDLCN Sửa đổi.